Grupa Stelmet z rekordowo wysokimi przychodami ze sprzedaży w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/18

Fot. Stelmet

Przychody Grupy Stelmet w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/18 (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br.) sięgnęły 222 mln zł i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowana EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła 33,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% rok do roku. Zysk netto europejskiego lidera w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w omawianym okresie wyniósł 12,3 mln zł.

Źródło: Grupa Stelmet

– Całkowite przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego były wyraźnie wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a także nieco wyższe niż w dotychczas rekordowym trzecim kwartale roku obrotowego 2014/15 – wskazał Andrzej Trybuś, wiceprezes zarządu Stelmet..

Niezmiennie, największy udział w strukturze przychodów Grupy Stelmet ma sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), która w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego sięgnęła 193 mln zł, co oznacza wzrost o 11% rok do roku.

– Zgodnie z oczekiwaniami, po słabszym niż przed rokiem pierwszym półroczu, gdy w wynikach sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej było widać wpływ dłuższej niż zwykle zimy, trzeci kwartał przyniósł istotne ożywienie popytu na wyroby DAO. W efekcie w trzecim kwartale zanotowaliśmy wzrost sprzedaży DAO na wszystkich rynkach Europy kontynentalnej – w ujęciu wolumenowym sięgnął on 23% – podkreślił Andrzej Trybuś.

Na wzrost całkowitych przychodów w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego złożyła się także rekordowa sprzedaż pelletu. Przychody z tego tytułu wyniosły blisko 22 mln zł, czyli o 55% więcej niż rok wcześniej. – To efekt zwiększonych mocy produkcyjnych Grupy Stelmet w wyniku uruchomienia nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu oraz utrzymującego się wysokiego popytu na to ekologiczne paliwo. Narastająco po trzech kwartałach tego roku, udział pelletu w całkowitych przychodach wzrósł do 15% z niespełna 12% rok wcześniej – powiedział Stanisław Bieńkowski, prezes Stelmet.

Narastająco za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 (zakończone 30 czerwca br.) przychody Grupy Stelmet przekroczyły 434 mln zł i były o 2% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Na wynik ten złożył się wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu o 30% r/r przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej o 2% r/r. Negatywny wpływ na wartość przychodów wyrażoną w złotych miało przede wszystkim umocnienie polskiej waluty wobec euro i funta brytyjskiego, co jest istotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że zdecydowaną większość sprzedaży Grupy Stelmet stanowi eksport na rynki Europy Zachodniej (głównie do Niemiec i Francji) oraz na rynek brytyjski. Zarząd szacuje, że negatywny wpływ umocnienia złotego na całkowite przychody ze sprzedaży wyniósł około 7 mln zł.

W ujęciu wolumenowym, sprzedaż DAO (w m3) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wzrosła o 3% rok do roku, a sprzedaż pelletu (w tonach) była wyższa o 24% niż w tym samym okresie roku obrotowego 2016/17.

EBITDA Grupy Stelmet w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 wyniosła 56,4 mln zł, tj. o 17% więcej niż przed rokiem. Oznacza to wzrost marży EBITDA do 13,0% z 11,3%. W samym trzecim kwartale 2017/18 marża EBITDA sięgnęła 15,1%.

– Poprawa rentowności na poziomie EBITDA w bieżącym roku obrotowym to przede wszystkim efekt rosnącej efektywności w zakładzie produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych, a także znacznie wyższej sprzedaży, a co za tym idzie i zysku w segmencie pelletu – powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Stelmet.

Zysk netto Grupy Stelmet za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 wyniósł 16,4 mln zł wobec 23,7 mln zł rok wcześniej. Niższy zysk netto to przede wszystkim efekt wyższej amortyzacji oraz ujemnego salda przychodów i kosztów finansowych w kwocie 6,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowano zysk z działalności finansowej w kwocie 9,2 mln zł. Zmiany te wynikają głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od poszczególnych pozycji bilansowych.